Regulamin

 

Regulamin usługi emisji Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów na 24 h. kanale planszowym Telewizji Świnoujście (TVŚ) oraz na stronie internetowej www.tvswinoujscie.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki ekspozycji Ogłoszeń, Zaproszeń i Komunikatów na 24h. kanale planszowym Telewizji Świnoujście
oraz na stronie internetowej www.tvswinoujscie.pl 
2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) „Usługa” – usługa emisji Ogłoszeń, Zaproszeń i Komunikatów na kanale planszowym Telewizji Świnoujście oraz na stronie internetowej www.tvswinoujscie.pl 
b) „Usługodawca” - Telewizja Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Tadeusza Kościuszki 9.
c) „Oferent” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zamawiająca Usługę na kanale planszowym TVŚ. Oferentem może być tylko osoba pełnoletnia.
d) „Ogłoszenie” – płatna treść wiadomości pochodząca od Oferenta, przeznaczona do emisji w oznaczonym czasie, na kanale planszowym. Ogłoszenie bezpłatne to informacja typu „Sprzedam-Kupię-Wynajmę-Oddam” nadawana tylko przez osoby fizyczne. Ogłoszenie bezpłatne nie może być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
e) „Zaproszenie” - treść wiadomości pochodząca od Oferenta, przeznaczona do emisji na kanale planszowym. Zaproszenie ma na celu zachęcenie widza do udziału w uroczystości, imprezie, wydarzeniu itp.
f) „Komunikat” – płatna treść wiadomości pochodząca od Oferenta, przeznaczona do emisji na kanale planszowym. Komunikat posiada charakter przekazu informacyjnego. Zgodnie z zapisami Ustawy prawo prasowe, niektóre komunikaty mogą być zwolnione z odpłatności.
g) „Regulamin” – niniejszy Regulamin usługi ekspozycji Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów na kanale planszowym TVŚ oraz na stronie internetowej www.tvswinoujscie.pl 
3. Oferent poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2. Zasady korzystania z Usługi

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.
3.Przedmiotem Usługi mogą być ogłoszenia typu „Sprzedam-Kupię-Wynajmę-Oddam”, Zaproszenia, Komunikaty, których reklama nie jest zabroniona oraz którymi obrót w Polsce jest dozwolony, a fakt ten zostanie udokumentowany stosownym zezwoleniem lub atestem.
4. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń, Komunikatów, Zaproszeń zabronionych oraz tych, które są
niezgodne z linią programową nadawcy publicznego określoną jego ustawowymi zadaniami. W szczególności nie będą emitowane Ogłoszenia, Zaproszenia, Komunikaty:
a) agencji towarzyskich i matrymonialnych,
b) pism, wydawnictw oraz filmów erotycznych, „sex shopów”, usług telefonicznych typu „party line” i innych tego typu usług,
c) których treść narusza interesy konkurencyjne Usługodawcy. 
5. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń, Komunikatów, Zaproszeń, które ze względu na rodzaj 
prezentowanego produktu lub usługi, a także swoją treść lub formę mogą narażać osoby małoletnie na potencjalne niebezpieczeństwo fizyczne lub moralne. W szczególności nie będą eksponowane Ogłoszenia, Komunikaty, Zaproszenia dotyczące:
a) produktów i substancji łatwopalnych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych, które mogą być używane tylko przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem,
b) środków antykoncepcyjnych,
c) produktów do utrzymania higieny intymnej,
d) bielizny osobistej,
e) ukazujące niewłaściwe do naśladowania przez małoletnich wzorce zachowań.
f) wyrobów alkoholowych i tytoniowych.
6. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów dotyczących produktów lub usług przeznaczonych dla małoletnich, które:
a) wykorzystują łatwowierność lub brak doświadczenia małoletnich, w szczególności poprzez informowanie o 
cechach produktów lub usług nie istniejących w rzeczywistości,
b) zawierają treści wskazujące, że zakupienie prezentowanego w Ogłoszeniu produktu daje poczucie wyższości wobec rówieśników, którzy takiego produktu nie kupili,
c) zachęcają małoletnich do wykonywania czynności niebezpiecznych,

d) promują loterie promocyjne i konkursy, przeznaczone dla małoletnich, w których obietnica wygrania nagrody 
uzależniona jest od zakupienia całej serii produktów lub obwarowana jest warunkami niemożliwymi do 
spełnienia przez małoletnich.
7. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów zawierających treści powszechnie 
uważane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz treści, które uzna za gorszące bądź 
niewłaściwe do odbioru w szczególności przez dzieci.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczania ilości emitowanych reklam.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów,
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Oferenta z Usługi,
c) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy 
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności 
w przypadku braku sygnału TV, awarii na łączach, zdarzeń losowych, w tym zdarzeń o charakterze siły 
wyższej,
d) korzystanie z Usługi przez Oferentów niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, lub bez zapoznania się z 
Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Oferenta charakteru Usługi,
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych takich jak konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu.
10. Oferent odpowiada za naruszenie w Ogłoszeniu dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko

Usługodawcy, Oferent zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
11. Usługodawca ma prawo do wstrzymania ekspozycji wszelkich Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów w obliczu wyjątkowych i ważnych wydarzeń w kraju i na świecie, których charakter mógłby kolidować z informacjami zamieszczonymi na danej stronie lub naruszać linię programową Usługodawcy. Wznowienie ekspozycji w niewykorzystanej części może mieć miejsce w późniejszym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie

powiadomić Oferenta o czasowym wyłączeniu emisji konkretnej strony lub paska ogłoszeniowego oraz przyczynach takiego działania.
12. Jeśli w wyniku czasowego wstrzymania emisji Ogłoszenia w trybie opisanym w ust. 15 powstanie szkoda po stronie Oferenta lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 3. Zlecenie emisji Ogłoszenia

1. Ogłoszenia emitowane na kanale planszowym TVŚ mogą być składane wyłącznie przez osoby fizyczne. Ogłoszenia 
nie mogą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. Warunkiem emisji Ogłoszenia na kanale planszowym TVŚ jest wypełnienie dokumentu treści do emisji i uiszczenie opłaty zgodnej z Cennikiem Ogłoszeń i Reklamy Telewizji Świnoujście, bezpośrednio w Redakcji Telewizji, lub na rachunek bankowy.
3. Oferent, który dokonuje opłaty na rachunek bankowy jest zobowiązany niezwłocznie okazać pracownikowi telewizji dowód wpłaty. Dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy jest pierwszym dniem emisji ogłoszenia.
4. Oferent zobowiązany jest wraz z Ogłoszeniem podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji treści Ogłoszeń w zakresie ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki) oraz Regulaminem.
6. Pozytywnie zweryfikowane przez Usługodawcę Ogłoszenie jest eksponowane na kanale planszowym Telewizji Świnoujście oraz na 
stronie internetowej www.tvswinoujscie.pl. 
7. W przypadku, gdy Ogłoszenie lub stanowiące jego załącznik fotografie posiadają cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego lub zawierają logo, formy przedstawieniowe znaków towarowych, Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że posiada niezbędne uprawnienia w tym zakresie oraz udziela Usługodawcy 
niewyłącznej licencji obejmującej majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do Ogłoszenia i fotografii oraz prawa ochronne do przedstawionych w Ogłoszeniu lub na fotografiach znaków towarowych.

§ 4. Ogłoszenia w Internecie

1. Na stronie internetowej www.tvswinoujscie.pl eksponowane są kopie - miniatury Ogłoszeń z 24h. kanału planszowego TVŚ.
2. Ogłoszenia są eksponowane na stronie internetowej po wniesieniu opłaty za emisję na kanale planszowym TVŚ.
3. Treść Ogłoszenia eksponowanego na stronie internetowej musi odpowiadać treści Ogłoszenia 
eksponowanemu na kanale TVŚ.
4. Ogłoszenia zamieszczane przez Oferenta indywidualnie na portalu www.tvswinoujscie.pl są zwolnione z opłat.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. W razie zmiany przepisów prawnych lub realizowanej strategii rozwoju programu Telewizja Świnoujście, Usługodawca 
zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. W takim przypadku Oferent, który złożył przed dokonaniem zmiany zlecenie ekspozycji Ogłoszenia, zachowuje wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki w niezmienionym zakresie, w szczególności złożone zlecenie 
ekspozycji Ogłoszenia zostanie wykonane zgodnie z jego treścią.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.tvswinoujscie.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.